Svensk säljassistans - Tillbaka till hem

Miljö

Miljöpolicy Svensk Säljassistans

För att skydda miljön ska Svensk Säljassistans aktivt bedriva sin verksamhet resurssnllt och energieffektivt. Miljöarbetet ska baseras pl en helhetssyn som omfattar företagets alla verksamheter. Svensk säljassistans ska därför:
 • Hushllla med resurser och använda energi pl ett ansvarsfullt sätt
 • Arbeta med ständiga förbättringar sl att verksamhetens plverkan pl miljön minskar
 • Prioritera leverantörer som aktivt arbetar med miljön
 • Prioritera material som kan lteranvändas eller ltervinnas
 • Prioritera leverantörer som kan visa att de själva aktivt arbetar med sin miljöplverkan.
 • Höja kunskapen om miljöfrlgor hos medarbetarna
 • Informera och hjälpa sina kunder/leverantörer i miljöarbetet.
 • Beakta miljöaspekterna vid längre körningar och resor. Där det är möjligt uppmanas medarbetarna att samlka.
 • I den mln det är möjligt försöka anpassa funktioner i vlra lösningar och tjänster sl att de förbättrar miljöarbetet hos vlra kunder
 • Att i sl stor utsträckning som möjligt minska användning av förbrukningsmaterial genom att bl.a. skicka dokumentationer, offerter, od, elektroniskt - framför att göra utskrifter som skickas per post.
 • Uppmana vlr personal att slväl under som efter arbetstid minska användningen av englngsprodukter som inte kan ltervinnas, tex Ej PET-märkta flaskor, englngsmuggar till kaffe, osv.
 • Ta ansvar för närmiljön där vi verkar, agera ansvarsfullt vid incidenter och rapportera dessa till myndigheter och berörda
Fastställd av bolagets styrelse 2008-09-15

© 2008 Svensk Säljassistans, Tel: 070-7194123, info@saljassistans.se